Over ActStamp

Onze aanpak

Act­Stamp Infor­ma­tion Secu­rity is opgericht door Robbert-Frank Lud­wig. Hieron­der vertelt hij kort over zijn instelling en zijn manier van werken.

“Ik ben een echte ‘doener’ die graag ken­nis over­draagt van zijn vakge­bied. Als secu­rity man­ager ben ik sterk in de tac­tis­che en oper­a­tionele kant van infor­matiebeveilig­ing. Daar­bij staan integriteit en helder­heid voor mij hoog in het vaan­del. Ik heb ver­schei­dene com­plexe adviesop­drachten en test­tra­jecten uit­gevo­erd die betrekking hebben op het beheren en imple­menteren van vei­lighei­ds­maa­trege­len. Mijn kwaliteiten als people’s man­ager heb ik ontwikkeld als team­lei­der en plaatsver­van­gend hoofd bij ver­schil­lende operaties.”

“Er zijn meerdere rede­nen waarom ik de ide­ale secu­rity man­ager ben voor uw organ­isatie. Ten eerste heb ik ervar­ing op strate­gisch, tac­tisch én oper­a­tion­eel niveau. Ten tweede bezit ik het ver­mo­gen om in alle omstandighe­den een helikopter­view te behouden, het belang van de organ­isatie staat bij mij voorop. Daar­naast is tun­nelvisie mij vreemd. En ten derde vind ik het bove­nal belan­grijk dat de infor­matie en adviezen die ik lever, con­creet zijn. Geen wol­lige taal, maar maa­trege­len waar u direct mee aan de gang kunt.”

“Ik heb ruime ervar­ing met de vol­gende ken­nis­ge­bieden: pro­ject­man­age­ment, Prince 2, SMART, CISSP, SOx, risico man­age­ment, beheer van infor­matie sys­te­men, inte­grale beveilig­ing, com­pli­ance, Open Source soft­ware, Open Stan­daar­den, Best­prac­tices, ITIL, het invo­eren van BS en ISO 27001 en 27002 stan­daar­den, wet­gev­ing en archi­tec­tuur. Van­wege mijn brede achter­grond ben ik goed inzetbaar als secu­rity con­sul­tant en man­ager bin­nen uw organisatie.”

“Verder ben ik een echte peo­ple­m­an­ager met ervar­ing op strate­gisch, tac­tisch en oper­a­tion­eel niveau.”

“Rel­e­vante werk­er­var­ing met betrekking tot ver­schil­lende secu­rity func­ties heb ik bij Getron­ics, KPN, Rabobank, SIDN, BOVAG en Defen­sie opgedaan.”