Diensten

Als u op zoek bent naar een dienst die in de onderstaande lijst niet is vermeld, stuur ons hier een bericht over!

Onze werkwijze

Act­Stamp Infor­ma­tion Secu­rity biedt een totaal pakket aan dien­sten met betrekking tot inte­grale beveilig­ing. Te denken valt hier­bij aan:

  • Beveilig­ings­be­wustz­ijn: weten uw werkne­mers hoe ze om moeten gaan met belan­grijke en vertrouwelijke infor­matie zoals een wacht­wo­ord of toegangscode?
  • Risico man­age­ment: staan de maa­trege­len die u momenteel treft om uw infor­matie te waar­bor­gen in ver­houd­ing met de risico’s die u loopt als deze infor­matie open­baar wordt en/of in ver­keerde han­den valt?
  • Infor­matie beveilig­ing: hoe kunt u uw com­put­ers, winkel­pan­den en (dig­i­tale) pro­ducten het beste beveili­gen? Aan welke voor­waar­den moeten uw beveilig­ingssys­te­men vol­doen om aanspraak te kun­nen maken op een verzekering?
  • Fire­wall and Response Ser­vices: staan uw gegevens veilig achter een fire­wall ? heeft u de exper­tise in huis om een fire­wall op te zetten en te beheren ? wordt er bij u 24*7 juist gehan­deld bij een alarm, om zo de risico’s tot een min­i­mum te beperken ?

Door Act­Stamp Infor­ma­tion Secu­rity in te schake­len, bent u verzek­erd van een bevredi­gend antwo­ord op boven­staande vra­gen. Wij vin­den het namelijk niet alleen belan­grijk dat uw infor­matie beschik­baar en cor­rect is, maar vooral dat deze vertrouwelijk wordt behandeld.

Dit bereiken we bijvoor­beeld door een scan te maken van de organ­isatie om te kijken op welke gebieden het nog schort aan de beveilig­ing. Of we voeren een analyse uit van de risico’s die de con­ti­nu­iteit van uw bedri­jfvo­er­ing in gevaar kun­nen bren­gen. Ook geeft Act­Stamp Infor­ma­tion Secu­rity work­shops waarin op heldere wijze duidelijk wordt gemaakt hoe onschuldig lijk­ende gemakzucht – vaak onbe­wust – uw bedrijf bloot­stelt aan per­so­nen van buite­naf. En hoewel vertrouwen aan de basis staat van elke samen­werk­ing, hebben ook uw eigen medew­erk­ers het helaas niet altijd even goed met u voor.

Het kan natu­urlijk zijn dat u al regelin­gen heeft getrof­fen om uw bedrijf te beveili­gen. Ook in dat geval komt Act­Stamp Infor­ma­tion Secu­rity graag langs. Spe­len in uw bedrijf andere beveilig­ing­sprob­le­men? Aarzel dan niet om con­tact met ons op te nemen. Per slot van reken­ing staat het belang van uw bedrijf bij ons voorop en streven wij naar transparante, con­crete en een­duidige infor­matiebeveilig­ing voor u, uw klanten en uw medewerkers.

Onze diensten


Voor wie wij werken